top of page
Algemene voorwaarden 

Algemene voorwaarden met betrekking tot deelname aan sessies, cursussen en workshops die door Bianca Wijngaards georganiseerd worden.

Artikel 1: Toepasselijkheid

Elke rechtsbetrekking tussen Bianca Wijngaards, hierna te noemen ‘dienstverlener’ en de aan één van de coachsessies, cursussen, workshops, hierna te noemen cursussen/ sessies, die door de dienstverlener worden georganiseerd, deelnemende persoon en/of vertegenwoordiger van deze persoon, hierna te noemen ’cliënt/ cursist’, wordt uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden.

Artikel 2: Bedrijfsomschrijving

Bianca Wijngaards richt zich op coaching, begeleiding en training op het gebied van persoonlijke ontwikkeling.

Bianca Wijngaards is bij de Kamer van Koophandel te Breda ingeschreven onder nummer: 74447971

Artikel 3: Inschrijving/ aanmelding

Cliënt/ cursist kan zich via de website, schriftelijk of per e-mail aanmelden. De inschrijving is definitief nadat cliënt/ cursist hiervan langs schriftelijke dan wel elektronische weg een bevestiging heeft ontvangen en kennis heeft kunnen nemen van deze Algemene Voorwaarden. Cliënt/ cursist heeft dan een bedenktijd van 14 dagen. Cliënt/ cursist reserveert een plaats in een door hem gewenste cursus of coachtraject door het gehele bedrag of een termijnbetalings-bepaling aan te gaan. Deze bedenktermijn geldt ook indien de deelnemer de cursus boekt en het bedrijf of werkgever van de cliënt/ cursist deze betaalt. Als het bedrijf het contract sluit geldt geen bedenktijd. Wanneer de cursist/ cliënt de eventuele fysieke materialen voor de cursus of coaching ontvangt vervalt de bedenktijd.

Artikel 3a: Prijswijzigingen

Wanneer de prijzen tussentijds worden verhoogd of verlaagd heeft dit geen invloed op de overeengekomen prijs, mits de prijswijziging is doorgevoerd drie maanden nadat de cliënt/ cursist zich heeft aangemeld.

Wanneer de prijs binnen drie maanden nadat de cliënt/ cursist zich heeft aangemeld wordt verhoogd of verlaagd heeft deze het recht de overeenkomst te ontbinden.

Lid 1 en 2 zijn niet van toepassing op prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien.

 

Artikel 4: Gezondheidsverklaring

De cliënt/ cursist is zelf verantwoordelijk voor zijn/ haar lichamelijke en geestelijke gezondheid. De dienstverlener draagt nooit verantwoordelijkheid voor de lichamelijke of geestelijke gezondheid van de cliënt/ cursist en aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor problemen die verband houden met of voortkomen uit die lichamelijke of geestelijke gezondheidstoestand vóór, tijdens of na de sessie of cursus bij dienstverlener.

Een sessie is geen vervanging voor een bezoek aan een arts of als vervangende methode in situaties waarin medisch ingrijpen noodzakelijk is.

Indien cliënt wil stoppen met medicijnen of een behandeling van een andere discipline, dan is dat iets tussen cliënt en de betreffende beoefenaar van deze andere discipline.
De dienstverlener draagt hiervoor geen aansprakelijkheid.

 

Artikel 5: Betalingsverplichting

Wanneer de inschrijving definitief is, is de cliënt/ cursist verplicht het verschuldigde factuurbedrag tijdig per bankoverschrijving te betalen. Dit kan eenmalig voorafgaand aan de cursus/ het coachtraject of in vooraf afgesproken maandelijkse termijnen. Bij het niet nakomen van de betalingsverplichting wordt eventueel een incassobureau ingeschakeld. Alle kosten die hiermee gemoeid zijn, zijn voor rekening van cliënt/cursist. Over het verschuldigde bedrag wordt maandelijks rente in rekening gebracht.

Cliënt/ cursist is in alle gevallen verantwoordelijk voor het nakomen van de betalingsverplichting, ook wanneer de betaling door derden wordt verricht of wanneer het factuuradres anders is dan het huisadres.

 

Artikel 6:  Annulering bij coachsessie

Cliënt verplicht zich een eventuele annulering of wijziging schriftelijk (Whatsapp of e-mail) door te geven aan dienstverlener.

Bij annulering tot 24 uur vóor aanvang van een coachsessie zijn er geen kosten verbonden. Cliënt en dienstverlener treden in overleg om te komen tot een passend alternatief.

Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang zijn de annuleringskosten 100%.

 

Artikel 6a: Annulering bij cursus

Nadat een inschrijving definitief is geworden (zie artikel 3 van deze Algemene Voorwaarden), kan de cursist diens deelname nog slechts schriftelijk/ via e-mail annuleren, waarbij de volgende voorwaarden gelden:

  • Annulering tot 3 weken voor aanvang: 10% van het cursusgeld blijft verschuldigd.

  • Annulering tot 2 weken voor aanvang: 50% van het cursusgeld blijft verschuldigd.

  • Annulering tot 1 week voor aanvang: 75% van het cursusgeld blijft verschuldigd.

  • Indien annulering nadien plaatsvindt, blijft het cursusgeld volledig verschuldigd.

Mocht een cursus onverhoopt niet doorgaan laat dienstverlener dit uiterlijk 4 dagen vóór aanvang weten. De volgende redenen kunnen voor ons aanleiding zijn om een cursus te annuleren:

  • De groep is te klein (minder dan 5 aanmeldingen)

  • De docent is ziek en kan niet vervangen worden

  • Extreme weersomstandigheden

  • Onvoorziene omstandigheden

 

Artikel 7: Online cursussen/ producten

Indien het aanbod wordt aanvaard en de cursus online wordt aangeschaft ontstaat direct een betalingsverplichting voor de cursist.
 

Cursist ontvangt na aankoop toegang tot de cursus. De cursus is zodoende uitgesloten van het herroepingsrecht, waardoor cursist niet de mogelijkheid toe komt de aankoop te annuleren met restitutie van het aankoopbedrag. Indien de content in delen beschikbaar wordt gesteld, is cursist bij annulering gehouden de tot dan toe ter beschikking gestelde content naar rato te vergoeden.
 

Cursist ontvangt pas toegang tot de content na betaling van het overeengekomen bedrag.
 

Dienstverlener heeft het recht de vergoedingen bij het opnieuw geven van een cursus aan te passen. Zij heeft tevens het recht de prijs in de aanloop naar een cursus aan te passen ter promotionele doeleinden.
 

Dienstverlener voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is echter niet verantwoordelijk voor het niet behalen van het resultaat dat cursist met aankoop beoogde. Cursist blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een cursus.
 

Doordat voor het geven van de cursus gebruik wordt gemaakt van een platform van een derde, kan dienstverlener niet garanderen dat de cursus op ieder moment en op iedere locatie beschikbaar is.


Dienstverlener behoudt te allen tijde het recht om deelname te weigeren.
 

Dienstverlener is gerechtigd de inhoud van een cursus uit te breiden, te beperken of aan te passen.
 

Cursist verkrijgt een beperkt en persoonlijk recht om de inhoud van de cursus te gebruiken voor persoonlijke doeleinden. De cursus is bedoeld om te inspireren, niet om te kopiëren. Cursist mag in beperkte mate gedeeltes van de content op social media delen wanneer dit materiaal wordt voorzien van naamsvermelding van Bianca Wijngaards.
 

De tijdens de looptijd van de cursus geleverde informatie blijven eigendom van dienstverlener. Zij zal tijdig aangeven tot wanneer de content beschikbaar is. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de cursist om het materiaal tijdig te bekijken en waar de mogelijkheid wordt gegeven op te slaan.
 

Dienstverlener behoudt zich het recht voor deelnemers die door hun gedrag het verloop van een cursus belemmeren of bemoeilijken, van verdere deelname en indien nodig, van toekomstige deelname, uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de kosten voor de desbetreffende content onverlet.

 

Artikel 8: Intellectueel eigendom

Dienstverlener stelt zich niet aansprakelijk voor welke nadelige gevolgen dan ook die veroorzaakt zijn of worden door het gebruikte cursusmateriaal. Het auteursrecht van het door dienstverlener gebruikte cursus- en instructiemateriaal behoort aan Bianca Wijngaards toe. Niets mag worden gekopieerd of op welke andere wijze dan ook openbaar worden gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

 

Artikel 13: Geheimhouding, dossierbeheer en inzagerecht

De aan dienstverlener verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt ter vastlegging en uitvoering van de overeenkomst met Bianca Wijngaards, het verlenen van service en het informeren over andere activiteiten van de coachpraktijk, bijvoorbeeld d.m.v. een nieuwsbrief. Mocht cliënt/ cursist geen prijs stellen op informatie van activiteiten dan kan dit schriftelijk aan dienstverlener worden gemeld via contact@biancawijngaards.nl. Ook mag de cliënt/ cursist te allen tijden inzage vragen van de vastgelegde gegevens en een verzoek indienen deze te verwijderen of aan te passen. Welke gegevens er worden vastgelegd, hoe, hoe lang en met welk doel wordt beschreven in het privacyreglement.

 

Alles wat je vertelt is vertrouwelijk en al jouw gegevens vallen onder de privacywet. Dienstverlener verstrekt nimmer informatie aan derden over de inhoud van de behandeling zonder dat je daar schriftelijk toestemming voor hebt gegeven. Er kunnen echter uitzonderingen zijn op de plicht tot geheimhouding door bijvoorbeeld een beslissing van de rechter.

Je hebt het recht je dossier in te zien indien je dat wenst.

 

Artikel 10: Klachten en geschillen

Cliënt/ cursist is verplicht om klachten over facturen en/of de geleverde diensten en producten zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 48 uur na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan dienstverlener. Zij streeft ernaar klachten binnen 48 uur te behandelen.
Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen, nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin dienstverlener is gevestigd, tenzij een wettelijke verplichting naders bepaalt.
In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens dienstverlener en betrokken derden 12 maanden.

 

Artikel 14: Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten tussen de coachpraktijk en de cliënt/cursist en of diens vertegenwoordiger gesloten, zal uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing zijn.

 

Artikel 15: Aansprakelijkheid

Dienstverlener aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten.

De aansprakelijkheid van cliënt/ cursist is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

In afwijking van hetgeen in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag.

Dienstverlener is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die opdrachtgever lijdt ten gevolge van handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van of tijdens een cursus, coachsessie of andere opdracht. Cliënt/ cursist blijft te alle tijden zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.

Elke aansprakelijkheid van dienstverlener voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

 

Bianca Wijngaards – februari 2024

bottom of page